پُر کردن مشخصات فردی و ارتباطی الزامی نیست.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .