بایگانی برچسب

علامه مصباح یزدی

اولویت اصلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تولید علوم انسانی اسلامی است.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تاکید بر این‌که اولویت اصلی موسسه تولید علوم انسانی اسلامی است، گفت:‌ طبق فرموده مقام معظم رهبری و حضرت امام، علوم انسانی باید اسلامی ‌باشد و اقتضای این علوم نیز این است که باید متحول شود.