بایگانی برچسب

نزول قرآن

گفتاري درباره نزول قرآن(2)

این مقاله در شماره 2 نشریه علمی پژوهشی معرفت (پاییز ۱۳۷1) منتشر گردیده که متن کامل آن منتشر می‌گردد.

گفتاري دربارۀ نزول قرآن (1)

این مقاله در شماره 1 نشریه علمی پژوهشی معرفت (تابستان ۱۳۷1) منتشر گردیده که متن کامل آن منتشر می‌گردد.